4. ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร “การประยุกต์ใช้ผังสายธารแห่งคุณค่า เพื่อลดความสูญเปล่าในการทำงาน (Value Stream mapping for Waste Eliminate)” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน