39. คำสั่ง อย. ที่ 175/60 เรื่อง แต่งต้ังข้าราชการให้รักษาราชการแทนของเลขาธิการฯ

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน