38. คำสั่ง อย. ที่ 172/60 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนรองเลขาธิการฯ