36.การสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบิรหารงานพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน รุ่นที่ 4