35. ขอความร่วมมือรณรงค์และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา