34. ขอความร่วมมือเผยแพร่ วารสาร “ก้าวใหม่ หลักประกันสุขภาพ”