339. รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดสรรทุนศึกษาระดับปริญญาโท สาขาสาธารณสุข สำหรับเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานภายใต้โครงการ Global health and Universal Health Coverage จำนวน 1 ราย