334. คำสั่ง สธ ที่ 1815/60 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน