332. รายงานการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการเพื่อชี้แจงส่วนราชการเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาทักษะดัานดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐเพื่อการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล