322. แต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มเติม