322. ขอบคุณและชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่สำนักยาและงานเทคโนโลยีสารสนเทศด้านยา