32. คำสั่ง อย. ที่ 542/61 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนรองเลขาธิการฯ