314. ขอเรียนเชิญชมการแสดงแสง สี เสียง สื่อผสม ชุด “นิรมิตเรืองนทีเถลิงหล้า” และชมนิทรรศการองค์ความรู้เกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนิน เลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562