310. แต่งตั้งและมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปฎิบัติหน้าที่ผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO) ประจำกระทรวงสาธารณสุขและประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข