308. แจ้งผลการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ (รอบ 1 ตุลาคม 2562)