302. ขอแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคคลสายงานเภสัชกรรม และสายงานวิชาการอาหารและยา