30. แจ้งเวียนหนังสือจากหน่วยงานภายนอก เรื่องกำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยที่ใช้เงินงบประมาณ