296. ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ