294. คำสั่ง อย. ที่ 738/60 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ตำแหน่งเลขที่ 2