292. คำสั่ง อย. ท่ี 483/62 เรื่อง แก้ไขคำสั่งมอบอำนาจและหน้าที่ให้รองเลขาธิการฯ ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการฯ

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน