291. ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540