29. แจ้งเวียนหนังสือจากหน่วยงานภายนอก เรื่อง การให้กู้เงิน “โครงการบ้าน ธอส. เพื่อข้าราชการปี 2560”