284. ขอเรียนเชิญเป็นองค์กรผู้ให้การสนับสนุนการจัดการประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 9