28. ประกาศ อย. เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ