276. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (นายธนิตพล ไชยนันทน์ส และนายเรวัติ อารีรอบ)