274. คำสั่ง อย. ที่ 606/60 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน