271. คำสั่งมอบหมายให้สาธารณสุขนิเทศก์ ปฎิบัติหน้าที่ด้านวิชาการในเขตสุภาพ กระทรวงสาธารณสุข