27. แจ้งผลการประกวด เล่าเรื่องเพื่อจัดทำหนังสือบันทึกความดีเล่ม 2