261. ขอเชิญรับฟังการบรรยาย เรื่องการค้รหาและสร้างนวัตกรรม