26. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ และขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฎิบัติการฯ