256. แจ้งการประสานงานชมรมเภสัชสาธารณสุขจังหวัดแห่งประเทศไทยชุดปัจจุบัน