253. แบบฟอร์มชี้แจงการมาปฎิบัติราชการกรณีขอรับเงินเพิ่มพิเศษโดยไม่ทำเวชปฎิบัติส่วนตัวและหรือปฎิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชน

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน