247. การสรรหานักวิทยาศาสตร์การแพทย์เกียรติยศ ประจำปี 2563