246. คำชี้แจงประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ส.2560