244. คำสั่ง สธ ที่ 1188/2563 เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (MCIO) ผู้บริหารข้อมูลระดับสูง (MCDO) ประจำกระทรวงส่าธารณสุข