243. ประกาศพระบรมราชโองการแต่งตั้งรัฐมนตรี

เข้าสู่ระบบ

เนื้อหาเฉพาะเจ้าหน้าที่ กรุณาเข้าสู่ระบบก่อนใช้งาน