242. การฝึกอบรมหลักสูตร singapore – Thailand Leadership Development Programme