24. ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Learning How to Learn: มิติใหม่แห่งการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุด”