237. คำสั่ง อย.ที่ 547/60 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักยา