234. โครงการองค์การเพิ่มผลผลิตแห่งเอเซีย (เอพีโอ) จำนวน 2 โครงการ