231. จดหมายเปิดผนึกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข