225. ขอส่งวารสาร “Smart Biz by อย.” ประจำเดือนมิถุนายน 2562