224. สคบ. ขอแจ้งมติการประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผุ้บีริโภค ครั้งที่ 6-7/60