21. สำเนาประกาศ และสำเนาคำสั่ง นายกรัฐมนตรี จำนวน 2 ฉบับ