209. คำสั่ง อย. ที่ 402/2560 เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้ปฎิบัติหน้าที่ภายใต้สังกัดสำนัก กอง ในสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา