200. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกลั่นกรองข้อมูลระบบสารสนเทศ ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา