2. ขอเชิญส่งผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563