193. ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปีพุทธศักราช 2560