190. คำสั่ง อย ที่ 428/61 เรื่อง มอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และการถอนเงินจากเงินรายได้ อย. ให้ รองเลขาธิการฯ