184. จัดตั้งศูนย์บริหารทรัพยากรกรณีโรคติดเชื้อโควิด-19